Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju „GENIUS LOCI” Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013r poz. 1257), gwarantując każdemu dziecku z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.


Dlaczego GENIUS LOCI?

  • W naszej poradni obejmujemy wielospecjalistyczną opieką dzieci od pierwszych miesięcy życia do czasu podjęcia nauki szkolnej. Gwarantuje to ciągłość działań profilaktyczno-terapeutycznych w znajomym i przyjaznym dla dziecka i rodziców środowisku.
  • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem a zajęcia odbywają się w przestronnych nowocześnie urządzonych salach i gabinetach.
  • Wszyscy specjaliści są w jednym miejscu i wymieniają między sobą informacje, aby w sposób spójny wspierać rozwój dziecka. Naszą nadrzędną zasadą jest praca zespołowa na rzecz każdego dziecka.
  • Potrzeby każdego dziecka traktowane są ze szczególną uwagą, bez pośpiechu.
  • Rodzice / opiekunowie biorą czynny udział w planowaniu programu wsparcia. Oferujemy 4-6h zajęć miesięcznie. Rodzaj i ilość poszczególnych terapii będzie dobrana zgodnie z potrzebami dziecka.
  • Rodzice/opiekunowie mogą brać udział w zajęciach (o ile wskazują na to potrzeby rozwojowe dziecka) po to, by uczyć się nowych sposobów zabawy z dzieckiem w domu, by nieustannie wspierać jego rozwój.
  • Pracuje u nas grono wyspecjalizowanych, doświadczonych terapeutów: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI), psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny- terapeuta, neurologopeda, logopeda.