1.   Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U.2013r poz.1257)

 2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 września 2008roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072)

 3.   Ustawa z dn. 7 września 1991 o Systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) art.71b ust.2a, 2b, 3, 3a

 4.  Statut przychodni

 5.  Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w GENIUS LOCI Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna