RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Pacjentów przetwarzanych przez Centrum Medyczne Katarzyna Smółka w Chrzanowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Katarzyna Smółka z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Ks. J. Skorupki 1C, reprezentowane przez Panią Katarzynę Smółkę, z którym można się skontaktować:

pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora
telefonicznie pod numerem: 664959419
przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: centrum@drsmolka.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zgodnie z RODO i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym podmiotom:

organom i instytucjom państwowym, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
osobom i podmiotom uprawnionym do kontroli
firmom informatycznym na podstawie podpisanych umów
biuro podatkowe na podstawie podpisanej umowy w zakresie niezbędnym do obsługi fiskalnej
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla danych medycznych (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, czyli wnioskowania o poprawienie lub uzupełnienie niekompletnych danych

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udzielenia świadczenia zdrowotnego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie odmowa wykonania świadczenia.