Terapia logopedyczna | psychologiczna | pedagogiczna

W Centrum Medycznym Dr Smółka oferujemy dla dzieci terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wydajemy opinie honorowane w szkołach.

logopeda prowadzi terapię z dzieckiem

Terapia logopedyczna

W ramach której wskazane jest:

Usprawnianie narządów artykulacyjnych,

Poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego dziecka wokół ośrodków tematycznych,

Stosowanie ćwiczeń rozwijających komunikację werbalną z otoczeniem (masaż logopedyczny, stymulację orofacjalną, ćwiczenia słuchowe i logorytmiczne, ćwiczenia oddechowe),

Wykonywanie ćwiczeń językowo-słuchowych, doskonalących artykulację, rozwijających słuch fonemowy oraz pamięć słuchową dziecka,

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, budowania dłuższych wypowiedzi, formułowania prostych sądów, prawidłowych pod względem gramatycznym i leksykalnym,

Stosowanie ćwiczeń językowo-słuchowych, doskonalących artykulację, rozwijających słuch fonemowy oraz pamięć słuchową dziecka.

Terapia psychologiczna

W ramach której stosuje się ćwiczenia:

Ogólnorozwijające: wzbogacające wiedzę o otaczającej rzeczywistości,

Kształtujące procesy myślowe,

Doskonalące percepcję, pamięć i uwagę,

Stymulujące percepcję słuchową i wzrokową,

Wspomagające rozwój emocjonalny,

Uczące skutecznej komunikacji, w tym rozumienia pojęć, krótkich wypowiedzi jak też kontekstu sytuacyjnego,

Uczące wyrażania potrzeb, wzbudzenie intencji komunikacyjnej,

Wydłużające czasu skupienia na osobach, przedmiotach i czynnościach,

Uczące rozumienia społecznych sytuacji, podejmowania ról, zadań oraz rozumienia następstw i konsekwencji zachowań,

Wzmacniające samodzielność i zaradność.

Dodatkowo przeprowadzane są diagnozy psychologiczne:

Testy inteligencji, diagnozujące funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego,

Testy projekcyjne osobowości (rysunki, plansze, fotografie),

Kwestionariusze zainteresowań.

logopeda podczas pracy w Centrum Medycznym Dr Smółka
logo poradni Genius Loci

W ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Genius Loci realizujemy darmowe zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia pedagogiczna

W ramach której należy stosować ćwiczenia:

Rozwijające motorykę dużą i małą,

Usprawniające zręczność, koordynację, płynność ruchów, chwyt narzędzia pisarskiego, doskonalące sprawność manipulacyjną oraz grafomotoryczną.

Wzbogacające wiedzę o otaczającej rzeczywistości,

Kształtujące procesy myślowe, doskonalące percepcję, pamięć i uwagę,

Stymulujące percepcję słuchową i wzrokową,

Wydłużające czas utrzymania pola wspólnej uwagi dziecka dzielonego z terapeutą oraz wydłużające czas koncentracji dziecka na jednym zadaniu.